Obchodné podmienky

 

Podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky Mgr. Nikola Bevelaquaová

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Mgr. Nikola Bevelaquaová, so sídlom Vyhne číslo 446, 966 02 Vyhne, Slovensko, IČO 51378493 DIČ 1083536762, zapísaná v živnostenskom registri: 680-23728 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom – odbor živnostenského podnikania,  vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:
 2. Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:(a) „Predávajúci“ znamená Mgr. Nikola Bevelaquaová; 
  1. „Predávajúci“ znamená Mgr. Nikola Bevelaquaová; „Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim; „Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim; „Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká objednávkou kupujúceho. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. „Tovar“ znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie župany a plavky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.nikolabevelaqua.sk, a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy; „Internetová stránka“ znamená internetová stránka Predávajúceho zverejnená na Internete pod adresou: www.nikolabevelaqua.sk; „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Objednávka“ znamená objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Internetovej stránky. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 2. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.
 3. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.
 4. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 

 

Článok 2

Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára nasledovným spôsobom: na základe Objednávky Kupujúceho a 
  1. na základe Objednávky Kupujúceho a na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim.
 2. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná. Kupujúci uskutočňuje Objednávku výlučne prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, a to formou riadneho a úplného vyplnenia a odoslania formulára, zverejneného na Internetovej stránke.   V Objednávke je Kupujúci povinný uviesť najmä :
  1. objednávaný Tovar určením jeho druhu a množstva; kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia; miesto a spôsobom dodania Tovaru.
 1. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, či nejasností pri vybavovaní Objednávky. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.
 2. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.
 3. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, ak tieto VOP neustanovujú inak. Predávajúci sa môže vyjadriť k Objednávke tak, že: 
  1. Objednávku Kupujúceho potvrdí, Objednávku Kupujúceho nepotvrdí, a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.
 1. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienky, že obsahuje rovnaké údaje ako údaje uvedené na odoslanej Objednávke, s výnimkou prípadov, ak potvrdenie Objednávky obsahuje informácie a údaje vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdenie Objednávky je pre Predávajúceho záväzné. Potvrdenie Objednávky uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo osobne.
 2. Ak v priebehu 20 minút od odoslania Objednávky Kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu neobdrží oznámenie o prijatí Objednávky, je potrebné skontrolovať, či sa oznámenie o prijatí Objednávky nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty (spam). Ak oznámenie o prijatí Objednávky alebo potvrdenie Objednávky Kupujúci neobdrží, je potrebné kontaktovať Predávajúceho na emailovej adrese  bevelaquaovanikola@gmail.com alebo telefonicky na +421 915 967 144.
 3. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nemožno vzájomne kombinovať.

 

 

Článok 3

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, platnú v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na poštovné a balné, a to vo výške, určenej v Objednávke.
 2. Výška kúpnej ceny za Tovar, ako aj výška poštovného a balného je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho bez DPH. Mgr. Nikola Bevelaquaová nie je platiteľom DPH.
 3. Kupujúci je oprávnený zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo dobierkou, pod správnym variabilným symbolom alebo online platobnou kartou. Identifikačné údaje k platbe budú uvedené v Objednávke. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke až po pripísaní peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny za Tovar a náklady na poštovné a balné na jeho bankový účet. Toto neplatí pri dobierke.

 

 

Článok 4

Dodanie Tovaru

 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný odoslaním alebo doručením Tovaru prostredníctvom kuriéra Zásielkovne na adresu na území Slovenskej republiky určenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve, a to za týchto podmienok:
  1. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodania tovaru, Predávajúci je povinný Tovar zabaliť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre Tovar v obchodnom styku, resp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s odoslaním a prepravou Tovaru, a to vo výške určenej v Kúpnej zmluve a spolu s úhradou kúpnej ceny.
 2. Tovar môže byť rovnako zaslaný do ktorejkoľvek Zásielkovne na území Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci je povinný odoslať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 30 dní od potvrdenia Objednávky, ak v Kúpnej zmluve alebo v popise výrobku nie je uvedená iná lehota na dodanie Tovaru.
 4. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať Tovar Kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. V prípade, ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.
 5. Tovar je doručený kupujúcemu na uvedenú dodaciu adresu spravidla do 3 pracovných dní odo dňa expedovania balíka. 

 

 

Článok 5

Oprávnenia Kupujúceho v postavení spotrebiteľa

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním Objednávky mu Predávajúci oznámil nasledovné informácie:
 2. hlavné vlastnosti Tovaru (popis Tovaru, materiál povrchovej úpravy Tovaru, rozmery Tovaru); 
  1. identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo);
 1.  
  1. telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s predávajúcim (elektronická adresa);
 1.  
  1. adresu Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu (adresa sídla Predávajúceho);
 1.  
  1. celkovú kúpnu cenu Tovaru, náklady na prepravu, poštovné, balné a pod. (informácie sú uvedené v zhrnutí Objednávky pred jej odoslaním);
 1.  
  1. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar;
 1.  
  1. informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho; informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru;
 1.  
  1. podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (čl. 6 VOP); ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu;
 1.  
  1. informáciu o záručných podmienkach a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru;
 1.  
  1. informáciu o tom, že Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia;
 1.  
  1. ako aj informáciu o tom, že záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia;
 1.  
  1. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Článok 6

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.
 2. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho (na adrese jeho sídla) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (t.j. oznámením elektronickou poštou na e-mailovú adresu: bevelaquaovanikola@gmail.com), s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý  sa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť (doporučene a s poistením) alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar nesmie byť vrátený ako zásielka na dobierku; v takom prípade nebude prevzatý. Adresa prevádzky pre vrátenie Tovaru je: Vyhne číslo 446, 966 02 Vyhne, Slovensko. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového Tovaru. Pri vrátení Tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený Predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to bankovým prevodom na účet určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
 6. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru len v prípade, že omeškanie je priamo zapríčinené Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené tretími stranami, ktoré vstupujú do procesu dodania Tovaru.
 7. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade stanovených v týchto VOP, ako aj v prípade, ak (a) je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny, (b) dodaním Tovaru Predávajúci poruší všeobecne záväzné právne predpisy, (c) z objektívnych dôvodov, resp. z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemôže dodať Tovar Kupujúcemu.
 8. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať niektorú časť a/alebo niektorý druh Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.
 9. Ustanovenia tohto článku 6 VOP sa netýkajú odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru. Nároky Kupujúceho z titulu vád Tovaru sú upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho.
 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP v prípadoch, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, najmä v prípade predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho."

 

 

Článok 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia; to sa netýka Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.
 2. Kupujúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia alebo okamihom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

 

 

Článok 8

Zodpovednosť za vady Tovaru

 1. Predávajúci poskytuje záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol Tovar v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu či funkčnou chybou.
 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu, či funkčnou chybou.
 3. Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť Tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou Tovaru, zaťažovaním Tovaru nadmernou silou/váhou. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.
 5. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

 

 

Článok 9

Doručovanie

 1. Identifikačné a komunikačné údaje Predávajúceho: Mgr. Nikola  Bevelaquaová, so sídlom Vyhne číslo 446, 966 02 Vyhne, Slovensko, e-mail: bevelaquaovanikola@gmail.com , mobilný kontakt: +421 915 967 144
 2. Identifikačné a komunikačné údaje Kupujúceho sú uvedené na Objednávke Kupujúceho.
 3. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa Kúpnej zmluvy sa považujú za doručené okamihom ich skutočného doručenia. V prípade osobného odovzdania sa písomnosť považuje za doručenú jej prevzatím. V prípade, ak je písomnosť zaslaná poštou, považuje sa za doručenú jej prevzatím, odmietnutím prevzatia, vrátením zásielky druhej zmluvnej strane (a to z akéhokoľvek dôvodu) alebo márnym uplynutím odbernej lehoty, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je písomnosť zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty, považuje sa za doručenú okamihom potvrdenia doručenia e-mailovej správy.

 

 

Článok 10

Osobné údaje

 

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred začatím spracúvania jeho osobných údajov mu boli ako dotknutej osobe zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „ZOOU“) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“) vopred oznámené právnym poriadkom určené informácie, bližšie uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov, zverejnených na Internetovej stránke. 
 2. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Informáciami o spracúvaní osobných údajov, zverejnených na Internetovej stránke vrátane práv, ktoré mu prináležia v spojení so spracúvaním jeho osobných údajov. 
 3. V prípade, ak Kupujúci udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa) na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel. Súhlas sa udeľuje na obdobie 5 rokov od udelenia súhlasu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka, vrátanie zasielania obchodných ponúk, informácií o produktoch a službách predávajúceho (ak to Kupujúci neodmietol) a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek časovo posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Predávajúcim. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu. 
 5. Kupujúci má tieto práva: (a) právo na to, aby Predávajúci spracúval jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi predpismi, (b) právo na to, aby predávajúci zabezpečil bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho podľa ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a za podmienok tam uvedených, (c) právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom berie na vedomie, že odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na oprávnenie Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho podľa ods. 1 písm. (b) a (c) vyššie aj bez súhlasu Kupujúceho, (d) ďalšie práva uvedené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a právo domáhať sa všetkých týchto práv spôsobom uvedeným v Zákone o ochrane osobných údajov, najmä však je Kupujúci oprávnený písomne požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o stave spracúvania osobných údajov Kupujúceho, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje Kupujúceho, zoznam spracúvaných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Kupujúceho, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov Kupujúceho.
 6. Ak Kupujúci udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa), na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka, vrátanie zasielania obchodných ponúk, informácií o produktoch a službách predávajúceho (ak to Kupujúci neodmietol) a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek časovo posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Predávajúcim. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu.

 

 

Článok 11

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenie 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022. Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možností, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať (písomná forma je zachovaná, ak je oznámenie uskutočnené elektronickou formou).
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, s ich obsahom sa riadne a podrobne oboznámil a súhlasí s ním, pričom všetky ustanovenia VOP sú mu zrozumiteľné.

 

 

Vo Vyhniach dňa 01.01.2022

Mgr. Nikola Bevelaquaová

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz